logo bip.gov.pl

 Przedszkole Niepubliczne "Radość" z grupą żłobkową

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje Podstawowe / Organizacja Placówki
1.

Organizacja placówki

Organizacja placówki

STATUT - ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 10.

1. Przedszkole Niepubliczne „RADOŚĆ” z grupą żłobkową, Barbara Moch w Kwidzynie jest placówką   
    wielooddziałową zlokalizowaną w dwóch budynkach, przy ul. Willowej 15 oraz przy ul. Odrowskiego 10
    w Kwidzynie.

2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według
    zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

3. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 30 dzieci, jednak może być   
    zwiększona według potrzeb środowiska lokalnego.

4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową
    wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego, programy innowacyjne i autorskie
    opracowane przez nauczycieli Przedszkola.

5. skreślony.

6. skreślony.

7. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach ponadprogramowych, które mogą być finansowane ze    
    środków Przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki finansowania przez
    Przedszkole zajęć ponadprogramowych ustala każdorazowo Dyrektor.

8. Rodzaj zajęć ponadprogramowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności
    potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców, a także od poniesienia przez rodziców
    lub prawnych opiekunów kosztów zajęć dodatkowych.

9. Organizacja i terminy zajęć ponadprogramowych ustalane są przez Dyrektora Przedszkola.

10. Czas trwania zajęć ponadprogramowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

11. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

12. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.

13. Dzieci maja możliwość korzystania z ogrodu z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do
    
wieku dzieci.

14. skreślony.

15. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację
     i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia
     oraz sprawności fizycznej.

16. W Przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich poza udzielaniem pomocy
     w nagłych wypadkach. Nie podaje się dzieciom żadnych  leków.

17. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. Dzieci z objawami choroby np. zakatarzone, kaszlące,
     gorączkujące nie mogą uczęszczać do Przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do
     Przedszkola, tym samym zapewniając reszcie dzieci bezpieczeństwo (zażądać w razie potrzeby  zaświadczenia
     lekarskiego potwierdzającego fakt, iż dziecko nie zaraża innych a katar bądź kaszel  jest wynikiem alergii).

 

§ 11.

 Szczegółową organizację wychowania i opieki określa Dyrektor Przedszkola.

 

§ 12.

1. Organizację pracy w poszczególne dni określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora, przy czym uwzględnia
    on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych, potrzeb dzieci
    i oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie rozkładu dnia, o którym mowa w ust. 1, poszczególni nauczyciele, którym powierzono opiekę
    nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład zajęć w danym dniu z uwzględnieniem
    potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Godzina zajęć programowych w Przedszkolu trwa 60 minut.

4. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej
    i jej skuteczności pożądane jest, aby nauczyciel prowadził swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dzieci
    w Przedszkolu.

5. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1) sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,

2) pomieszczenia sanitarne,

3) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

4) zaplecze kuchenne,

5) szatnię,

6) szatnię dla personelu,

7) pomieszczenia socjalne,

8) ogród.

§ 13.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych
    od pracy, w godzinach od 6.30 do 16.30.

2. Dzienny czas pracy Przedszkola oraz przerwy ustala Dyrektor, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy  
    programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie, tj. od 7.00 do 12.00.

3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym ustala Dyrektor.

4. Dzieci 5 i 6 letnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

5. Czas pobytu dziecka 5 i 6 letniego w Przedszkolu nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

6. W okresie obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, zwiększona zachorowalność itp.) Przedszkole prowadzi  
    zajęcia w grupach łączonych.

7. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej 13 w każdej z nich z zachowaniem zasady łączenia
    grup zbliżonych wiekiem.

 

§ 14.

1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

1)            dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Kwidzyn,

2)            opłat z tytułu korzystania z Przedszkola.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny.

3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 15.

Z zastrzeżeniem zapisu § 3a:

1) opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu (czesne i wyżywienie) ustala Dyrektor.

2) w przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności
    w Przedszkolu.

3) opłaty od rodziców pobierane są do 15 dnia każdego miesiąca z góry w kancelarii Przedszkola lub na konto
     bankowe.

CAŁA TREŚĆ STATUTU PRZEDSZKOLA

Podmiot udostępniający informację: Przedszkole Niepubliczne "Radość"
Za treść odpowiada: Barbara Moch
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Moch
Data wytworzenia informacji: 2005-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-11 14:56

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj