logo bip.gov.pl

 Przedszkole Niepubliczne "Radość" z grupą żłobkową

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje Podstawowe / Wychowankowie Placówki
1.

Wychowankowie Placówki

Wychowankowie placówki

STATUT - ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 21.

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola nie
    dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. 

3. Dzieci w Przedszkolu mają  wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

§ 22.

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych 
    opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.

2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu  
    osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
    odbieranegoz Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 § 23.

1. Dzieci przyjmowane są do Przedszkola na podstawie wypełnionych przez rodziców lub prawnych
    opiekunówkart zgłoszeń.

2. Z zastrzeżeniem zapisu § 3a, rekrutację dzieci do Przedszkola prowadzi Dyrektor w oparciu o zasadę  
    powszechnej dostępności. Nabór odbywa się w terminach:

a) dla dzieci już uczęszczających – od 1.03 do 31.03,

b) dla dzieci nowoprzyjmowanych – od 1.04 do 30.04 każdego roku szkolnego.

3. W przypadku większej ilości dzieci niż miejsc przyjęć dokonuje komisja rekrutacyjna.

4. Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor.

5. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

1) Dyrektor Przedszkola- przewodniczący komisji,

2) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej.

6. Szczegółowy opis organizacji naboru oraz kryteria przyjęć dzieci zawiera Procedura rekrutacji dzieci
    do Przedszkola, stanowiąca załącznik 2 do niniejszego Statutu.

7. Dyrektor zawiera z rodzicami umowę o świadczenie usług na jeden rok.Załączniki: Rozmiar:
2.246 MB

Podmiot udostępniający informację: Przedszkole Niepubliczne "Radość"
Za treść odpowiada: Barbara Moch
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Moch
Data wytworzenia informacji: 2005-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-11 14:40

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj