logo bip.gov.pl

 Przedszkole Niepubliczne "Radość" z grupą żłobkową

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje Podstawowe / Rodzice Wychowanków Placówki
1.

Rodzice Wychowanków Placówki

Rodzice wychowanków

STATUT, ROZDZIAŁ VII

RODZICE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 24.

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:


          1) przestrzeganie niniejszego Statutu, 
         
2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną
              przez rodziców osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
          3) przyprowadzanie do Przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej,
          4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie
              o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
          5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.

2. Powinnością rodziców jest ubezpieczyć dziecko uczęszczające do niniejszego Przedszkola od następstw
    nieszczęśliwego wypadku. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego. Koszt takiego      
    ubezpieczenia pokrywa rodzic (prawny opiekun).

 § 25.

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania  
    wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

          1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola
              i planów pracy w danym oddziale,
          2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń
              swojego dziecka,
          3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn
              trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
          4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola,
          5) przebywania w Przedszkolu oraz obserwowania zajęć w ustalonych terminach.

 § 26.

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane
są w Przedszkolu zgodnie z harmonogramem współpracy z rodzicami.

 § 27.

1. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:

          1) zebranie grupowe,
          2) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielem,
          3) pedagogizacja rodziców,
          4) kąciki dla rodziców,
          5) zajęcia otwarte,
          6) wspólne imprezy połączone z prezentacją umiejętności dzieci,
          7) spotkania integracyjne, festyny.

CAŁA TREŚĆ STATUTU PRZEDSZKOLA

Podmiot udostępniający informację: Przedszkole Niepubliczne "Radość"
Za treść odpowiada: Barbara Moch
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Moch
Data wytworzenia informacji: 2005-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-11 16:54

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj