logo bip.gov.pl

 Przedszkole Niepubliczne "Radość" z grupą żłobkową

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Administracja / Dyrektor
1.

Dyrektor

Dyrektor

Imię i Nazwisko:

Barbara Moch

Wykształcenie:

wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym,

Pełni funkcję od:

01.09.1998 r.

Kompetencje:

Dyrektor Przedszkola:
      1) kieruje bieżącą działalnością Przedszkola,
      2) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
      3) reprezentuje Przedszkole na zewnątrz,
      4) jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w Przedszkolu.

Do zadań Dyrektora należy:
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu, a także
    bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza 
    jego siedzibą,
2) przyjmowanie oraz wprowadzanie zmian do statutu Przedszkola,
3) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego zgodnie
    z obowiązującymi przepisami, przedstawienie go radzie pedagogicznej i rodzicom,
4) przed zakończeniem roku szkolnego Dyrektor Przedszkola przedstawia radzie
    pedagogicznej i rodzicom informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego,
5) opracowywanie programu rozwoju Przedszkola i rocznych planów działań,
6) przygotowanie arkusza organizacji pracy Przedszkola,
7) ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny  
    pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dzieci,
8) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny,
9) przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz
    wstrzymywanie ich wykonani, jeśli są niezgodne z przepisami prawa,
10) ustalanie zakresu obowiązków pracownikom,
11) zarządzanie finansami i majątkiem Przedszkola,
12) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę
      Przedszkola,
13) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Przedszkola,
14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu
      Pracy, BHP i Ppoż.
15) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu
      przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz
      o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest przekazanie odpowiednim
      dyrektorom szkół podstawowych wykazu dzieci we wrześniu i według ustalonej 
      częstotliwości każdego roku szkolnego.
16) wydawanie każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w Przedszkolu
      w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego "Zaświadczenia o spełnianiu
      obowiązkowego rocznego przygotowywania przedszkolnego". Wzór Zaświadczenia
      określają odrębne przepisy.
17) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego
      przez dzieci uczęszczające do Przedszkola.

4. Dyrektor Przedszkola decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników,
    wynagradzania i premiowania, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
    pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami KP.
5. Dyrektor ustala wysokość wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka
    do Przedszkola (czesne i wyżywienie).
6. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do
    Przedszkola.

Podmiot udostępniający informację: Przedszkole Niepubliczne "Radość"
Za treść odpowiada: Barbara Moch
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Moch
Data wytworzenia informacji: 2005-03-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-11 14:20

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj