logo bip.gov.pl

 Przedszkole Niepubliczne "Radość" z grupą żłobkową

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Administracja / Rada Pedagogiczna
1.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna
Skład:

Barbara Moch – przewodnicząca RP

Anna Wiśniewska – członek RP

Marianna Dzierżanowska – członek RP

Anna Goyk – członek RP

Justyna Widz – członek RP

Katarzyna Lewandowska – członek RP

Katarzyna Sipa – członek RP

Grażyna Frankowska – członek RP

Kompetencje:


STATUT - ROZDZIAŁ III

§ 8.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w skład, której wchodzą  
    wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu oraz dyrektor.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego
    oraz po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących
    potrzeb.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
    odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
    zebrania na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. W sprawach nagłych
    termin, o którym mowa wyżej może zostać skrócony.

5. Rada Pedagogiczna jest zdolna do podejmowania uchwał, gdy w jej posiedzeniu
    uczestniczy ¾ uprawnionych osób, przy czym podjęcie uchwały wymaga zwykłej
    większości głosów.

6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane przez sekretarza wybranego na
    każdym posiedzeniu, a następnie wymagają złożenia podpisów przez Dyrektora i 
    pozostałych uczestniczących w posiedzeniu nauczycieli.

7. Protokoły Rady Pedagogicznej są przechowywane przez Dyrektora w postaci księgi
    protokołów.

8. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy przebiegu
    obrad, w tym wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady.

9. Rada Pedagogiczna jest organem pomocniczym, doradczym i opiniującym.
10. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
      1) wydawanie opinii w następujących sprawach:
           a) planu rozwoju Przedszkola,
           b) skreślenia dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola w przypadkach, o 
               których
mowa w § 7 ust. 6 pkt 1, 3, 5 i 6 niniejszego statutu,
           c) organizacji pracy Przedszkola,
              d) kryteriów oceny pracy nauczyciela,    
              e) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu.    
      2) do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

              a) dokonywanie wyboru programów wychowania przedszkolnego zgodnie
               z obowiązującą podstawą programową,
          
b) dokonanie wyboru podręczników,
          
c) poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych.
CAŁA TREŚĆ STATUTU PRZEDSZKOLA

Podmiot udostępniający informację: Przedszkole Niepubliczne "Radość"
Za treść odpowiada: Barbara Moch
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Moch
Data wytworzenia informacji: 2005-03-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-11 15:18

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj