logo bip.gov.pl

 Przedszkole Niepubliczne "Radość" z grupą żłobkową

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Akty Prawne / Statut
1.

Statut

STATUT

Przedszkola Niepublicznego

„RADOŚĆ”

z grupą żłobkową

Barbara Moch

ul. Willowa 15, 82 – 500 Kwidzyn

 

 

Kwidzyn 2014

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. Przedszkole nosi nazwę:       Przedszkole Niepubliczne „RADOŚĆ” z grupą żłobkową Barbara Moch

 

2. Siedziba Przedszkola:      82-500 Kwidzyn, ul. Willowa 15

 

3. Przedszkole używa pieczątki prostokątnej o treści:                  

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „RADOŚĆ”

Z GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ

Barbara Moch

ul. Willowa 15, 82-500 Kwidzyn,

NIP 581-117-75-45  

 

4. Organem prowadzącym jest:         osoba fizyczna – Barbara Moch

                                                         zam. 82-500 Kwidzyn, ul. Tuwima 14

 

5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje:

POMORSKI KURATOR OŚWIATY W GDAŃSKU

 

6. Przedszkole jest placówką niepubliczną.

 

§  2.

Przedszkole działa na podstawie:

1)  ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

2)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy

     programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

     szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977)

3)  Konwencji Praw Dziecka

4)  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)

5)  wpisu Nr POŚ.4320/1/2000 do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej

      przez Burmistrza Miasta Kwidzyna

6)  niniejszego statutu

7)  innych powszechnie obowiązujących przepisów.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 3.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz  przepisach prawnych

    wydanych na jej podstawie.

2. Cele i zadania Przedszkola:

1) zapewnienie dzieciom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz

   osiągnięcie dojrzałości szkolnej,

2) wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego

    wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach społeczno-kulturowych

   i przyrodniczych,

3) sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji, dobrej i przyjaznej, wolnej od agresji

   i przemocy,

4) troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,

5) rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,

6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

   i religijnej, zgodnie z wolą rodziców,

7) współdziałanie z rodzicami dzieci w zakresie niezbędnym dla ich prawidłowego rozwoju,

8) zapewnienie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli.

3. Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

1) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i przyjaznych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci,

2) rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej

   i obserwacji otaczającego środowiska, wyrażania własnych myśli i przeżyć,

3) rozpoznawanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci, troszczenie się o zapewnienie im

    równych szans, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiągania sukcesów,

4) stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności, dążenia do osiągania celów, do podejmowania

    odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie oraz własne postępowanie,

5) rozwijanie wrażliwości moralnej dzieci, uczenie odróżniania dobra od zła,

6) kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie rozumienia prostych

    zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka,    

7) zachęcanie dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,

8) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

9) rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez

   promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli,

10) budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, krajem rodzinnym,

11) rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci oraz budzenie aktywności twórczej,

12) wspieranie dzieci uzdolnionych,

13) współdziałanie z rodziną i wspomaganie jej w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego

    możliwości rozwojowych,

14) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych a w miarę potrzeb podjęcie

    wczesnej interwencji specjalistów,

15) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, (zajęcia specjalistyczne:

    logopedyczne, kompensacyjno-korekcyjne, oraz inne o charakterze terapeutycznym; porady,

   konsultacje, warsztaty dla rodziców).

4. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki jak przedszkole

    publiczne.

 

§ 3a

W przypadku prowadzenia wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Miejskiej Kwidzyn – w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Przedszkole:

1) spełni warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 w/w ustawy o systemie oświaty, przy czym czas bezpłatnego

     nauczania, wychowania i opieki nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

    ustalony przez Radę Miejską w Kwidzynie,

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez

    Radę Miejską w Kwidzynie na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 w/w ustawy o systemie oświaty,

 3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli

     publicznych,

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w

    oddziale przedszkola publicznego określonej w przepisach odrębnych,

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z odrębnymi przepisami tak jak placówki

    publiczne,

6) stosować będzie zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 2a w/w ustawy

    oświatowej.

§ 4.

Szczegółowe cele i zadania Przedszkola oraz sposób ich realizacji zawarte są w programie rozwoju Przedszkola oraz opracowywanych co roku planach działania.

§ 5.

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku Przedszkola oraz

   w trakcie zajęć poza jego terenem.

2. Wycieczki i spacery poza teren Przedszkola powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów,

   zgodnie z „Regulaminem spacerów i wycieczek” obowiązującym w Przedszkolu stanowiącym załącznik 1 do

   niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

§ 6.

Organami Przedszkola są:

1)    Dyrektor – którym jest osoba stanowiąca organ prowadzący lub inna wyznaczona przez nią osoba,

2)    Rada Pedagogiczna.

§ 7.

1. Organ prowadzący powołuje Komisję egzaminacyjną dla nauczyciela mianowanego, jest jej

    przewodniczącym, wydaje zaświadczenia o zdaniu lub nie zdaniu egzaminu i wydaje w drodze decyzji

    administracyjnej akt awansu zawodowego dla nauczyciela mianowanego.

2. Dyrektor Przedszkola:

1) kieruje bieżącą działalnością Przedszkola,

2) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

3) reprezentuje Przedszkole na zewnątrz,

4) jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w Przedszkolu.

3. Do zadań Dyrektora należy:

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu, a także bezpiecznych i

    higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą,

2) przyjmowanie oraz wprowadzanie zmian do statutu Przedszkola.

3) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    przedstawienie go radzie pedagogicznej i rodzicom,

4) przed zakończeniem roku szkolnego Dyrektor Przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej i rodzicom

   informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego,

5) opracowywanie programu rozwoju Przedszkola i rocznych  planów działań,

6) przygotowanie arkusza organizacji pracy Przedszkola,

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań

    rodziców lub prawnych opiekunów dzieci,

8) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny,

9) przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz wstrzymywanie ich

    wykonani, jeśli są niezgodne z przepisami prawa,

10) ustalanie zakresu obowiązków pracownikom,

11) zarządzanie finansami i majątkiem Przedszkola,

12) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Przedszkola,

13) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Przedszkola,

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i Ppoż.

15) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko

   obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą

   powiadomienia jest przekazanie odpowiednim dyrektorom szkół podstawowych wykazu dzieci we wrześniu

  i według ustalonej częstotliwości każdego roku szkolnego.
16) wydawanie każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w Przedszkolu w miesiącu wrześniu

     każdego roku szkolnego "Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowywania

     przedszkolnego". Wzór Zaświadczenia określają odrębne przepisy.
17) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci

      uczęszczające do Przedszkola.

4. Dyrektor Przedszkola decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, wynagradzania

    i premiowania, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom zgodnie

    z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

5. Dyrektor ustala wysokość wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do Przedszkola

   (czesne i wyżywienie).

6. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola

   w następujących przypadkach:

1)            nie przestrzegania przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka postanowień niniejszego

             statutu lub innych obowiązujących w Przedszkolu regulaminów i zarządzeń,

2)            zalegania z odpłatnością za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 1 miesiąc,

3)            nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu ponad 1 miesiąc,

4)            na podstawie pisemnego wniosku rodziców z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia

             ze skutkiem na koniec miesiąca,

5)            gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia i życia innych wychowanków,

6)            gdy rodzice lub prawni opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku, które uniemożliwiają

             jego pobyt w placówce;

?            - przy czym skreślenie dziecka z listy w przypadkach określonych w punktach 1, 3, 5 i 6  wymagają opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 8.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w skład, której wchodzą wszyscy

   nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu oraz dyrektor.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz po

    zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za

    zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania na co najmniej 7 dni przed

    planowanym posiedzeniem. W sprawach nagłych termin, o którym mowa wyżej może zostać skrócony.

5. Rada Pedagogiczna jest zdolna do podejmowania uchwał, gdy w jej posiedzeniu uczestniczy ¾

   uprawnionych osób, przy czym podjęcie uchwały wymaga zwykłej większości głosów.

6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane przez sekretarza wybranego na każdym

   posiedzeniu, a następnie wymagają złożenia podpisów przez Dyrektora i pozostałych uczestniczących

   w posiedzeniu nauczycieli.

7. Protokoły Rady Pedagogicznej są przechowywane przez Dyrektora w postaci księgi protokołów.

8. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy przebiegu obrad, w tym

    wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady.

9. Rada Pedagogiczna jest organem pomocniczym, doradczym i opiniującym.

10. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) wydawanie opinii w następujących sprawach:

a) planu rozwoju Przedszkola,

b) skreślenia dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola w przypadkach, o których

    mowa w § 7 ust. 6 pkt 1, 3, 5 i 6 niniejszego statutu,

c) organizacji pracy Przedszkola,

d) kryteriów oceny pracy nauczyciela,

e) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu.

2) do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) dokonywanie wyboru programów wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującą

    podstawą programową,

b) dokonanie wyboru podręczników,

c) poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych.

 

§ 9

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia wszystkim możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 10.

1. Przedszkole Niepubliczne „RADOŚĆ” z grupą żłobkową, Barbara Moch w Kwidzynie jest placówką

    wielooddziałową zlokalizowaną w dwóch budynkach, przy ul. Willowej 15 oraz przy ul. Odrowskiego 10

   w Kwidzynie.

 2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według

   zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

3. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 30 dzieci, jednak może być

    zwiększona według potrzeb środowiska lokalnego.

4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową

    wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego, programy innowacyjne i autorskie

   opracowane przez nauczycieli Przedszkola.

5. skreślony.

6. skreślony.

7.  Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach ponadprogramowych, które mogą być finansowane ze

    środków Przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki finansowania

    przez Przedszkole zajęć ponadprogramowych ustala każdorazowo Dyrektor.

8. Rodzaj zajęć ponadprogramowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności

   potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców, a także od poniesienia przez

   rodziców lub prawnych opiekunów kosztów zajęć dodatkowych.

9. Organizacja i terminy zajęć ponadprogramowych ustalane są przez Dyrektora Przedszkola.

10. Czas trwania zajęć ponadprogramowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

11. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

12. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.

13. Dzieci maja możliwość korzystania z ogrodu z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do

    wieku dzieci.

14. skreślony.

15. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

      Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich

      stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

16. W Przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich poza udzielaniem

      pomocy w nagłych wypadkach. Nie podaje się dzieciom żadnych  leków.

17. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. Dzieci z objawami choroby np. zakatarzone, kaszlące,

     gorączkujące nie mogą uczęszczać do Przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do

     Przedszkola, tym samym zapewniając reszcie dzieci bezpieczeństwo (zażądać w razie potrzeby 

     zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, iż dziecko nie zaraża innych a katar bądź kaszel  jest

     wynikiem alergii).

 

§ 11.

 Szczegółową organizację wychowania i opieki określa Dyrektor Przedszkola.

 

§ 12.

1. Organizację pracy w poszczególne dni określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora, przy czym

    uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych,

   potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie rozkładu dnia, o którym mowa w ust. 1, poszczególni nauczyciele, którym powierzono

   opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład zajęć w danym dniu

   z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Godzina zajęć programowych w Przedszkolu trwa 60 minut.

4. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi. Dla zapewnienia ciągłości pracy

   wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby nauczyciel prowadził swoją grupę przez wszystkie lata

   pobytu dzieci w Przedszkolu.

5. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1) sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,

2) pomieszczenia sanitarne,

3) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

4) zaplecze kuchenne,

5) szatnię,

6) szatnię dla personelu,

7) pomieszczenia socjalne,

8) ogród.

 

§ 13.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni

    wolnych od pracy, w godzinach od 6.30 do 16.30.

2. Dzienny czas pracy Przedszkola oraz przerwy ustala Dyrektor, w tym czas przeznaczony na realizację

    podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie, tj. od 7.00 do 12.00.

3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym ustala Dyrektor.

4. Dzieci 5 i 6 letnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

5. Czas pobytu dziecka 5 i 6 letniego w Przedszkolu nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

6. W okresie obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, zwiększona zachorowalność itp.) Przedszkole

   prowadzi zajęcia w grupach łączonych.

7. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej 13 w każdej z nich z zachowaniem zasady

    łączenia grup zbliżonych wiekiem.

 

§ 14.

1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

1)            dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Kwidzyn,

2)            opłat z tytułu korzystania z Przedszkola.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny.

3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 15.

Z zastrzeżeniem zapisu § 3a:

1) opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu (czesne i wyżywienie) ustala Dyrektor.

2) w przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień

    nieobecności w Przedszkolu.

3) opłaty od rodziców pobierane są do 15 dnia każdego miesiąca z góry w kancelarii Przedszkola lub na konto

    bankowe.

 

ROZDZIAŁ V

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA

 

§ 16.

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, instruktorzy zajęć ponadprogramowych, specjaliści wspomagający

   rozwój dziecka oraz pracownicy administracji i obsługi.

2. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

3. Pracowników zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów Kodeksu pracy, Dyrektor.

 

§ 17.

1. Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z podstawą programową

   wychowania przedszkolnego i programem wychowania przedszkolnego. Odpowiadają za jakość i wyniki tej

   pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

3. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują kontakt z rodzicami w celu:

1) poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci,

2) włączania rodziców w działalność Przedszkola,

3) udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych.

4. Do zadań nauczycieli należy:

1) prowadzenie i odpowiedzialność za realizację pracy wychowawczo – dydaktycznej opartej na pełnej

   znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego oraz podstawy programowej wychowania

   przedszkolnego,

2) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji

   zawodowych,

3) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych,

4) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

5) wytwarzanie w Przedszkolu rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci,

6) współdziałanie z rodzicami lub prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci

   z uwzględnieniem praw rodziców lub prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających

   w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu

   nauczania w danym oddziale,

7) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

    zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub

    rekreacyjno – sportowym.

 

§ 18.

1. W Przedszkolu zatrudnieni są specjaliści wspomagający dodatkowo rozwój dziecka i instruktorzy zajęć

    ponadprogramowych.

2. Do zadań specjalistów i instruktorów należy:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość,

2) rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków,

3) dokumentowanie zajęć, informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają

    dzieci,

4) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż,

5) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

3. Specjaliści i instruktorzy odpowiadają za:

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych ich opiece

    dzieci,

2) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące

    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków,

3) dobro Przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy

    w należytym stanie.

4. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych i innych.

 

§ 19.

1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Do ich podstawowych zadań należy:

1) zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego

    otoczenia w ładzie i czystości,

2) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania

    dzieci.

2. Pracownicy administracji i obsługi odpowiadają za:

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci,

2) czystość wychowanków i stan zdrowia,

3) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące

    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków,

4)  reagowanie na osoby postronne przebywające na terenie Przedszkola, zapoznanie się z ich  celem

    pobytu i w razie potrzeby zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola lub skierowania tych

    osób do Dyrektora,

5) dobro Przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy

   w należytym stanie,

6) dbania o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegania zasad współżycia społecznego.

 

§ 20.

Prawa i obowiązki pracowników oraz zasady ich zatrudniania określa Dyrektor, zgodnie z powszechnymi przepisami prawa pracy. Dyrektor powierza każdemu pracownikowi zakres obowiązków, który umieszczony jest w teczce akt osobowych każdego pracownika.

 

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 21.

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola nie dłużej niż

    do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3. Dzieci w Przedszkolu mają  wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

§ 22.

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych

   opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.

2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu

   osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego

   z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 

§ 23.

1. Dzieci przyjmowane są do Przedszkola na podstawie wypełnionych przez rodziców lub prawnych opiekunów

   kart zgłoszeń.

2. Z zastrzeżeniem zapisu § 3a, rekrutację dzieci do Przedszkola prowadzi Dyrektor w oparciu o zasadę

   powszechnej dostępności. Nabór odbywa się w terminach:

a) dla dzieci już uczęszczających – od 1.03 do 31.03,

b) dla dzieci nowo przyjmowanych – od 1.04 do 30.04 każdego roku szkolnego.

3. W przypadku większej ilości dzieci niż miejsc przyjęć dokonuje komisja rekrutacyjna.

4. Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor.

5. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

1) Dyrektor Przedszkola- przewodniczący komisji,

2) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej.

6. Szczegółowy opis organizacji naboru oraz kryteria przyjęć dzieci zawiera Procedura rekrutacji dzieci do

   Przedszkola, stanowiąca załącznik 2 do niniejszego Statutu.

7. Dyrektor zawiera z rodzicami umowę o świadczenie usług na jeden rok.

 

 

ROZDZIAŁ VII

RODZICE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 24.

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego Statutu,

2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez

    rodziców osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

3) przyprowadzanie do Przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej,

4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie

   o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.

2. Powinnością rodziców jest ubezpieczyć dziecko uczęszczające do niniejszego Przedszkola od następstw

    nieszczęśliwego wypadku. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego. Koszt takiego

   ubezpieczenia pokrywa rodzic (prawny opiekun).

 

§ 25.

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania

   wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola i planów pracy

   w danym oddziale,

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności

    wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola,

5) przebywania w Przedszkolu oraz obserwowania zajęć w ustalonych terminach.

 

§ 26.

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są

w Przedszkolu zgodnie z harmonogramem współpracy z rodzicami.

 

§ 27.

1. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:

1) zebranie grupowe,

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielem,

3) pedagogizacja rodziców,

4) kąciki dla rodziców,

5) zajęcia otwarte,

6) wspólne imprezy połączone z prezentacją umiejętności dzieci,

7) spotkania integracyjne, festyny.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 28.

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, rodziców i pracowników

    Przedszkola.

2. Pracownicy własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości treść niniejszego Statutu.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 29.

1. Ustala się, że dla zapewnienia znajomości niniejszego Statutu przez wszystkich zainteresowanych udostępnia

   się go do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Przedszkola – www.radosc-kwidzyn.pl

2) na stronie BIP,

3) w kancelarii Przedszkola.

 

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy

i Kodeksu Cywilnego.

 

§ 31.

1. Traci moc Statut Przedszkola uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 31.01.2014 r.

2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

§ 32.

Niniejszy Statut został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 28.08.2014 r. i stanowi załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej.

 

 

 

Dyrektor przedszkola


Podmiot udostępniający informację: Przedszkole Niepubliczne "Radość"
Za treść odpowiada: Barbara Moch
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Moch
Data wytworzenia informacji: 2011-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-11 17:04

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj