logo bip.gov.pl

 Przedszkole Niepubliczne "Radość" z grupą żłobkową

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Akty Prawne / Regulamin
1.

Regulamin

 

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA
 
 
 

 

opracowany na podstawie Statutu Przedszkola Niepublicznego „RADOŚĆ” z grupą żłobkową w Kwidzynie,
zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.09.2011 r.

 
 
 
KWIDZYN 2011
 
 

Przedszkole jest instytucją opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną

dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego

 
1. Przedszkole działa na podstawie:

1) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 82-90 ( Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ),

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

3) Konwencja Praw Dziecka ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527)

4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1704),

5) Porozumienie z dnia 14 stycznia 2011 r. z Gminą Miejską Kwidzyn;
6) Umowa dzierżawy nr GG.V.72243/P/2/2010;

7) Wpisu do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonego przez Urząd Miasta

     w Kwidzynie pod numerem POŚ. 4320/1/2000;

8) Niniejszego Statutu.
 

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6.30 do 17.00.

3. Dzieci przyprowadzać należy do godziny 8.00 a odbierać można od godziny 14.00

do 17.00.

4.  Dzieci należy przyprowadzać do sali przedszkolnej. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do sali.

5. Dzienny czas pracy Przedszkola, oraz przerw ustala Dyrektor, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie, tj. od 7.00 do 12.00.

6. Do Przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe.

7. Dzieci z objawami choroby np. zakatarzone, kaszlące, gorączkujące nie mogą uczęszczać do Przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do Przedszkola, tym samym zapewniając reszcie dzieci bezpieczeństwo (zażądać w razie potrzeby  zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, iż dziecko nie zaraża innych a katar bądź kaszel  jest wynikiem alergii).

8. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, nie podaje się dzieciom żadnych  leków.

9. W okresie obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, zwiększona zachorowalność itp.) Przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.

10. Grupy mogą być łączone przy liczbie dzieci poniżej 13 w każdej z nich, z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem.

11. Grupę przedszkolną prowadzi jeden nauczyciel z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi i zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku oraz w trakcie zajęć poza jego terenem.

12. Na terenie Przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rodzice i pracownicy obsługi.

13. Informacji dotyczących dzieci udziela rodzicom personel pedagogiczny (nauczyciel, opiekun).

14. Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresu i telefonów.

15.  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy (biżuteria, zabawki, itp.) przynoszone przez dzieci do Przedszkola.

16. Ramowy rozkład dnia Przedszkola ustala Dyrektor, a szczegółowe plany dnia ustalają nauczyciele poszczególnych grup wiekowych.

 

Dyrektor – mgr Barbara Moch

tel. 55-279-36-88     502-523-403
www.radosc-kwidzyn.pl
 
e-mil: przedszkole@radosc-kwidzyn.pl
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
 DOBRO DZIECI JEST NASZĄ WSPÓLNĄ TROSKĄ

I TO IM MUSIMY ZAPEWNIĆ DOBRE, SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO.


Podmiot udostępniający informację: Przedszkole Niepubliczne "Radość"
Za treść odpowiada: Barbara Moch
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Moch
Data wytworzenia informacji: 2011-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-23 12:27

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj